Sektörden Haberler :: Şekerler Petrol "Gurbetteki Eviniz"

Sektörden Haberler

Tartı Toleransı İle İlgili Duyuru
Gönderen : Hüdai Şeker, Tarih : 2008-04-19

Kara Ulaştıma Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinde yer alan Tartı Toleransları ile ilgili haber;
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128 inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Bakanlığımız önerisi İçişleri Bakanlığınca uygun görülmüş, değişiklik metni 22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikle Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128 inci maddesinde belirtilen tartı toleransı %2’den %5’e yükseltilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.22 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26824
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci paragrafında yer alan "%2'si" ibaresi "%5'i" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskân ve Ulaştırma Bakanları müştereken yürütür.

www.kugm.gov.tr


KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE 21.02.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN DEĞİŞİKLİKLERLE UYGULAMAYA KONULAN HUSUSLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
Gönderen : HÜDAİ ŞEKER, Tarih : 2008-03-09

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Yönetmeliğin kapsamı yeniden düzenlenerek herhangi bir ticari faaliyeti olmayan, adlarına “hususi” ve “kamyonet” olarak tescil edilmiş taşıtları bulunan ancak gerçekte otomobil gibi kullanılan Fiat Doblo, Renault Kango vb. taşıt sahibi gerçek kişi durumundaki vatandaşlarımızın taşıtları ile yapılan hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar, Yönetmelik kapsamı dışına alınarak yetki belgesi alma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklikle, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Bakanlığa bildirmek yerine, bir yıl içerisinde bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgeleri kapsamındaki faaliyetleri ölüm tarihinden başlamak üzere iki yıl süreyle devam ettirebileceklerdir. 90 günlük sürenin yeterli olmaması ve hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanların her hangi bir hak kaybına uğramamaları için bildirim süresi 1 yıla çıkarılmıştır.

Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklikle, tadilat yapıldığı için yetki belgelerinden re’sen düşümü yapılan ve 6 ay geçmeden yeniden herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgelerine kayıt edilmeyen taşıtlar için 6 aylık bekleme süresi kaldırılarak nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilen taşıtların taşıt belgesine yeniden kayıt ettirilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile önceki kurala göre yaşanan uygulama sonuçları dikkate alınarak daha hafif bir yaptırım getirilmiştir.
Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle, A3, F, G ve H yetki belgesi sahipleri yanı sıra çoğunluğunu bireysel taşımacılık yapanların oluşturduğu K türü yetki belgesi sahipleri de bu gruba dahil edilerek, bunlar Bakanlığa faaliyet raporu gönderme zorunluluğundan muaf tutulmuşlardır.

Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklikle, herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıt edilmeden ve/veya taşıt kartı olmadan taşıma yapan taşıtlar için “15 gün süre ile parka çekilir” hükmü yönetmelikten çıkarılarak, bu taşıtların faaliyetten men edilmesi ve taşıt sahibine 4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanması hüküm altına alınmaktadır.

Yönetmeliğin Geçici 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, D1 ve D2 yetki belgesi sahibi taşımacıların 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulamak zorunda oldukları sahibi oldukları özmal taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt kaydettirme zorunluluğu, 1/1/2009 tarihine kadar bir geçiş süresi verilerek özmal taşıt sayısının üç katını geçmemek üzere yeniden düzenlenmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle, Ticari amaçla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar ile ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla eşya taşımalarında kullanılan toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları için 25/2/2008 olan yetki belgesi aranmama süresi 31/7/2009 tarihine kadar uzatılmış ve bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde uygulanan %87 oranındaki indirim, % 94 olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (m) bendinde yapılan değişiklikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesine göre, muafiyetlerden yararlanarak ilk defa yetki belgesi alanlardan; Yönetmeliğin öngördüğü şartları sağlamaları için K türü dışındaki yetki belgesi sahipleri 31/12/2008, K türü yetki belgesi sahipleri için ise 31/7/2009 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek üzere yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (p) bendinde yapılan değişiklikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrasına göre yurtiçi eşya taşımacılığında kullanılan taşıtların, kapalı kasa, tenteli veya brandalı olması şartı ve açık olarak taşınması zorunlu olan eşyanın, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenmesi ve bağlanması hususunda, yurtiçi eşya taşımacılık sektörünün durumunu mevcut yönetmelik hükümlerine uygun hale getirebilmeleri için yetki belgesi sahiplerine 31/7/2009 tarihine kadar süre verilmiştir.

Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (s) bendinde yapılan değişiklikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 33 ve 57 nci maddelerine göre işletmelerinde ve taşıtlarında meydana gelen değişiklikleri ve asgari kapasite altına düşmeleri halinde yeni taşıt edinmeleri gibi hususlarda Bakanlığa bilgi verme zorunluluğu ile ilgili olarak K türü yetki belgesi sahiplerine, 31/7/2009 tarihine kadar yeni bir uyum/geçiş süresi verilmiştir.

www.kugm.gov.tr